Voorwaarden sleepweekend

 
Deelname aan het FSN sleepweekend omsluit uw erkenning van de huisregels tijdens het sleepweekend.

Eigen risico en aansprakelijkheid:
Het deelnemen aan sleepweekend is geheel voor eigen risico van de deelnemers, inschrijvers en andere betrokkenen. De organisatie van het FSN sleepweekend en haar medewerkers en vrijwilligers, noch de partijen die zij vertegenwoordigen, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook: waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of derden toebehorende en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met het deelnemen aan het FSN sleepweekend. Hieronder valt ook schade ten gevolge van slepen, hijswerkzaamheden, en schade aan deelnemende voertuigen inclusief parkeren. 
 
Deelnemende teams dragen zelf de zorg voor het verzekerd zijn van hun sloep en toebehoren.

Huisregels

 
 1. We verzoeken u minimaal één uur voor het geplande tijdstip aanwezig te zijn
 2. Volg op het terrein ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie op
 3. Zorg voor een vlotte doorstroming, en parkeer uw voertuig uitsluitend op de daartoe aangewezen parkeergelegeheid
 4. De sloep moet worden aangeboden in de staat waarin er ook wordt geroeid. Na de sleepproef mogen geen modificaties die de Cw-waarde kunnen beïnvloeden worden doorgevoerd. Bij twijfel adviseren wij u altijd in overleg te treden met de sleep- en keurcommissie
 5. De sloep dient schoon voor een sleep te worden aangeboden: aangroei, algen, pokken etc. dienen te zijn verwijderd. Voorts dient de sloep aan de binnenzijde schoon en leeg te zijn: in de sloep mogen alleen het aantal benodigde riemen en dollen (geen reserveriemen) aanwezig zijn. Alle overige materialen (anker, emmers, fenders etc.) moeten voor het wegen uit de sloep worden gehaald en mogen pas na de sleepproef weer in de sloep worden gelegd
 6. Als een sloep tijdens het slepen water maakt wordt de meting ongeldig verklaart en wordt geen Cw-waarde bepaald. U heeft in dat geval geen recht op restitutie van de sleepkosten
 7. Indien een sloep naar inzicht van de sleepcommissie niet voldoet aan bovengestelde bepaling wordt er niet gesleept. De afgelopen jaren zijn bij herhaling sloepen aangeboden met (zwaar) verwaarloosde onderwaterschepen. Dat is niet acceptabel. Uiteraard kan e.e.a. wellicht ter plaatse worden hersteld, maar hiermee loopt men het risico (veel) later (of niet) gesleept te worden. Bij niet slepen heeft u geen recht op restitutie van de sleepkosten
 8. De sleep- en keurcommissie stelt geen materialen beschikbaar voor het schoonmaken van sloepen
 9. Uw sloep zal worden gemeten en gewogen, en details (onderwaterschip, roer etc.) worden middels digitale foto’s vastgelegd
 10. U dient zelf voor zo veel mogelijk bemanning te zorgen, doch minimaal 4 personen en met een gewicht van ca. 95 kg (heren) of 75 kg (dames), inclusief kleding. Deze moeten ook kunnen worden ingezet als bemanning voor andere sloepen. Het aantal keren dat uw bemanningsleden beschikbaar moeten zijn is afhankelijk van uw eigen aanvraag (aantal doften, aantal slepen) en het aantal beschikbaar gestelde bemanningsleden en hun gewicht
 11. De bemanning dient zich direct bij aankomst aan te melden in het restaurant en zal worden gewogen om een goede belasting van de sloep mogelijk te maken. Waar nodig wordt extra gewicht (in de vorm van vaste ballast) toegevoegd mocht een roeister/roeier te licht blijken
 12. Aan de bemanningsleden worden reddingsvesten uitgedeeld. Deze dienen op de juiste manier te worden gedragen op en in de buurt van het water (ook op de steiger). Als een vest zonder noodzaak wordt opgeblazen en/of niet weer wordt ingeleverd worden vervangingskosten plus administratiekosten in rekening gebracht (verlies van vesten brengt het sleepprogramma in gevaar, het is goedkoper zelf een nieuw vest te kopen) 
 13. De indeling van de sloep en de bemanning tijdens het slepen (c.q. de plaats in de sloep van de bemanning) wordt door de sleepcommissie bepaald en staat niet ter discussie (het is dus nadrukkelijk niet gezegd dat je in je eigen sloep zit tijdens het slepen)
 14. Houd er rekening mee dat de bemanning minimaal tot één uur ná uw geplande sleeptijd aanwezig moet blijven om ingezet kunnen worden als bemanning bij andere slepen. In totaal bent u minimaal 3 uren en mogelijk 5 uren aanwezig, afhankelijk van het aantal aangeboden bemanningsleden en eventuele uitloop van het programma
 15. Bij onvoorziene omstandigheden moeten we wellicht afwijken van de planning. Wij vragen hiervoor op voorhand begrip. Afreageren op leden van de Sleepcommissie wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot het schrappen van de Cw-waarde
 16. Mochten de weers- of andere omstandigheden het slepen niet toelaten zal direct telefonisch contact met u worden opgenomen. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd even met één van ons contact opnemen. Mocht er onverhoopt niet kunnen worden gesleept is het weekend opvolgend aan het sleepweekend als reserveweekend aangemerkt; er volgt dan een nieuwe herziene planning die u per mail wordt toegezonden. Het schema blijft in dat geval van toepassing; alleen de data veranderen
 17. Het nuttigen van alcohol op het sleepterein is verboden, en kan uitsluiting van slepen tot gevolg hebben zonder restitutie van de sleepkosten